Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Cele zrównoważonego rozwoju

top

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
wdraża plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

W ramach planu zostało przygotowanych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań zapewniających równowagę pomiędzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Agenda 2030 będzie wdrażana przez wszystkie kraje i interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej.

Biblioteka będzie realizować wybrane cele zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • organizację spotkań informacyjnych - przybliżających Cele Zrównoważonego Rozwoju - dla mieszkańców, nauczycieli, pracowników innych instytucji oraz samorządowców,
 • tworzenie identyfikacji wizualnej biblioteki z wykorzystaniem ikon Agendy w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych,
 • publiczny dostęp do informacji oraz zasobów, które dają ludziom możliwość poprawy życia,
 • szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej,
 • bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań dla wszystkich grup społecznych oraz otwarte dla wszystkich przestrzenie, gdzie koszty nie stanowią bariery w dostępie do nowej wiedzy i umiejętności,
 • dostęp do informacji i szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego,
 • wyspecjalizowanych pracowników, którzy wspierają wczesną naukę czytania i pisania oraz uczenie się przez całe życie,
 • dostęp do informacji i badań naukowych dla studentów i naukowców,
 • dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybkiego Internetu,
 • dostęp do dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
 • publiczne udostępnianie informacji o parlamencie, społeczeństwie obywatelskim i innych instytucjach,
 • szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją,
 • udostępnianie integracyjnej, neutralnej politycznie przestrzeni dla ludzi chcących się spotkać i działać, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym.

Więcej informacji o Agendzie 2030:

http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja

http://www.bs.katowice.pl/pdf/Folder-PL.pdf

http://www.un.org.pl/download

INFOGRAFIKA