Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Obowiązek informacyjny (RODO)

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informujemy:

1.    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl  ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

3.    Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu korzystania z usług PiMBP oraz w celach statystycznych i badawczych. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1.000).

4.    Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.).

5.    Osoba, której dane dotyczą, ma  prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

6.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Statutowych zadań Biblioteki na podstawie odrębnych umów.

7.    Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuję” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl  ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:

 a)  informowania za jego pomocą o naszej aktywności,

 b) promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy,

 c) budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej.

 4. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 a)    podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 a)    w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,

 b)    Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,

 c)    dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

   7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Klauzula informacyjna dla odwiedzających profil YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegi i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku przy ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl  ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Państwa dane przetwarzane są przez Administratora:

               a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na kanale PiMBP prowadzonym na portalu YouTube,

                b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia przez PiMBP kanału na YouTube i za  jego pośrednictwem promowania działalności PiMBP (poprzez ikonę „Subskrybuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube (komentarz, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na kanale;

 1. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 • upoważnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • właścicielowi portalu YouTube, Google LLC, Mountain View (California), USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Google LLC dostępnych pod adresem https://policies.google.com/privacy . Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści kanału PiMBP;
 1. Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisu YouTube. Serwis YouTube może profilować Państwa dane osobowe, więcej informacji pod adresem https://policies.google.com/privacy ;
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 • niezależnie od wskazanych okresów przetwarzanie danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu YouTube;
 1. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwuprawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na  przetwarzania danych osobowych nią objętych, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłączne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

 1. Na terenie naszego budynku hol na parterze oraz na terenie wokół budynku zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Państwa oraz inne osoby w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo.
 2. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 210 17, e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl.
 4. Celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
 5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
 6. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: stron zdarzenia, Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarnej tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Nasi pracownicy lub pracownicy organizacji, z którymi współpracujemy nie będą przeglądali zarejestrowanego materiału wideo, chyba że zajdzie taka konieczność.
 8. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane.
 9. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
 10. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
  c. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  d. ograniczenia przetwarzania danych,
  e. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 11. Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zanim Pani/Pan złoży skargę zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem poczty rodo@biblioteka.rybnik.pl.